;

Terms & Conditions

Общи Условия

за ползване на интернет сайта www.dagaprint.com/

С използване на интернет сайта www.dagaprint.com , всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни

правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функионалности и други.

Печатница Дъга си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта www.dagaprint.com, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти” на титулната ни страница.

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение:

1.1) IР Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

1.2) Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.dagaprint.com , отвеждащ потребителя към други интернет страници.

1.3) Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.4) ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни ;

1.5) Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6) Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес  www.dagaprint.com .

1.7) Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.

1.8) Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

1.9) Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.

1.10) Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.dagaprint.com;

1.11) Пасивно поведение означава ненапускането на сайта www.dagaprint.com или други под-страници на основния домейн (в случаите, когато даден продукт или услуга са достигнати директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

1.12) Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта www.dagapint.com  чрез пренасочване от друг уебсайт.

1.13) Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.14) Печатница Дъга означава „ Печатница Дъга “ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 110014558, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Ловеч 5500, ул. „Велико Търново“ № 41

2.1) Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта www.dagaprint.com и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между Печатница Дъга, от една страна и Потребителите, от друга.

2.2) Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница www.dagaprint.com. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали както на Печатница Дъга, така и на трети лица. Печатница Дъга не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

3.1) Печатница Дъга декларира, че интернет страницата на Печатница дъга www.dagaprint.com е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

3.2) Печатница Дъга има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на полиграфията, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от потребителите.

3.3) Печатница Дъга се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, Печатница Дъга не носи никаква отговорност за валидността или верността на информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че ако има обявените цени за определени продукти или услуги към момента на публикуване, то те не пораждат обвързващо предложение за покупка, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент; Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.

3.4) Печатница Дъга се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно. Печатница Дъга събира лични данни, само от своята контактна форма, като личните данни могат да бъдат само, име, имейл адрес и телефон за кореспонденция. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от Печатница Дъга съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, съставляваща неразделна част от нашите Общи Условия. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, Потребителят позволява на Печатница Дъга да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Печатница Дъга да осъществи обратна връзка с Потребителя.

3.5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на Печатница Дъга.

3.6) Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта.

3.7) Печатница Дъга ще използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата.

3.8) Печатница Дъга декларира, че преминаването през Интернет сайта www.dagaprint.com генерира файлове – „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Интернет сайта www.dagaprint.com се използва.

3.9) Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Печатница Дъга в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

3.10) Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет сайта на Печатница Дъга.

3.11) Печатница Дъга не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Печатница Дъга и предлагат услуги от името на Печатница Дъга, без да са изрично писмено оторизирани.

3.12) Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже с Печатница Дъга.

4.1) Всички материали в Интернет сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на Печатница Дъга.

4.2) Съдържанието на Интернет сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:

4.2.1) нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;

4.2.2) нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;

4.2.3) авторското право, търговската марка или други декларации на Печатница Дъга да присъстват във всички копия;

4.2.4) не се нарушават авторските права на Печатница Дъга или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;

4.2.5) не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.

4.3) Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта dagaprint.com са собственост на Печатница Дъга или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение неговата собственост.

4.4) Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на Печатница Дъга, включително всякакво съдържание от Интернет сайта извън Печатница Дъга, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Печатница Дъга.

4.5) Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.

4.6) За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел, включително, но не само настоящите Общи условия, Печатница Дъга има право на неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Това не ограничава правото на Печатница Дъга да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред.

6.1) Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

6.2) Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

6.3) Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта на Печатница Дъга, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

6.4) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.

6.5) Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на Печатница Дъга и влизат в сила незабавно.

6.6) Последна актуализация на Общите Условия на Печатница Дъга е от 10.11.2020