Privacy Policy

Политика за Защита на Личните Данни

Интернет сайтът http://www.dagaprint.com (наричан по – долу „Сайт“) се управлява от „Печатница Дъга“ ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 110014558, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Ловеч 5500, ул. „Велико Търново“ № 41, (наричано по – долу „Печатница Дъга“ или „Администратор“). Печатница Дъга предоставя информация относно обхвата на съгласието на Потребителя за обработка на личните данни, предоставени доброволно от Потребителя (както е дефиниран в Общи условия за ползване на интернет сайта http://www.dagaprint.com/ и предоставяните чрез него услуги) чрез приемане на Общите условия и настоящата Политика за защита на личните данни.

Личните данни на Потребителя се обработват от Печатница Дъга в съответствие с принципите, предвидени в българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“)

1.  Печатница Дъга е администратор на личните данни на Потребителите по смисъла на ЗЗЛД.

2. Основание за обработката на личните данни от страна на Администратора е изричното съгласие на Потребителя за обработка на данни, предоставени при попълване на контактна форма за връзка за уреждането на услугите, предоставени от Печатница Дъга на Потребителя и за постигане на допустими от закона цели, преследвани от Администратора, включително маркетингови цели, в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЗЛД. Обработването на лични данни на Потребителя обхваща всички лични данни, като имейл адрес, имена, телефонен номер, предоставени от Потребителя за целите на извършване на извършване на обратна комуникация от страна на Печатница Дъга.

3. Администраторът обработва личните данни на Потребителите съгласно условията, изложени по–долу, за целите на създаване, управление и употреба на техните профили на Сайта.

4. Личните данни на Потребителя се използват за допустими от закона цели, преследвани от страна на Администратора и за изпращане на Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта http://www.dagaprint.com/ и предоставяните чрез него услуги) на Потребителят (за което Потребителят предоставя своето съгласие чрез изпращане на запитване от контактната форма на сайта).

5. Печатница Дъга може да предоставя личните данни на Потребителите на субекти, които имат право да ги получават съгласно приложимото законодателство, включително на лица, на които е възложено обработването на лични данни. Лицата, на които е поверена обработката на лични данни въз основа на отделен договор, са длъжни да спазват принципите за поверителност и сигурност на личните данни, и по – конкретно, да не предоставят достъп до данните на неоправомощени лица и да използват физически и технически мерки за сигурност, които са подходящи за метода на обработка на данните. При писмено поискване от страна на Потребителя, Печатница Дъга му/й предоставя подробна информация относно субекта, на когото е поверена обработката на личните данни, обхвата на поверените данни и датата на прехвърляне на данните. В допълнение, по този ред Печатница Дъга също така предоставя достъп до актуална и подробна информация относно техническите мерки, които се използват или предоставят от Печатница Дъга, за предотвратяване на придобиването и изменянето на личните данни.

С използването на Сайта Потребителят се съгласява неговите/нейните данни да бъдат обработвани до степента и по начина, описани по – горе, и за посочените в настоящата Политика цели.

6. На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с настоящото давам своето изрично, конкретно и информирано съгласие за обработка на личните ми данни (посочени във контактната форма за запитване) от страна на „Печатница Дъга“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 110014558, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Ловеч 5500, ул. „Велико Търново“ № 41, свързани

с осъществяването на дейността на Интернет сайта http://www.dagaprint.com. Известно ми е правото да осъществявам достъп и да внасям поправки в доброволно предоставените лични данни в съответствие с чл. 26 и следващите от ЗЗЛД. Известно ми е, че не-предоставянето на лични данни може в значителна степен да затрудни или възпрепятства нормалното осъществяване на дейността на Интернет сайта http://www.dagaprint.com.

Съгласен съм да получавам посредством електронна поща или по SMS/мобилен телефон от

„Печатница Дъга“ ООД  Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта http://www.dagaprint.com/ и предоставяните чрез него услуги). Информиран съм, че в случай, че не желая да продължа да получавам Информационни материали/информация (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта http://www.dagaprint.com/ и предоставяните чрез него услуги) от „Печатница Дъга“ ООД мога да се откажа от получаването на електронна поща по начина указан в Общите условия.